Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA JAUNMāRAS privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā Datu Aizsardzības Regula) (turpmāk tekstā – VDAR), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, kuri regulē personas datu apstrādi.

Personas datu pārziņa un personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JAUNMĀRAS”, reģistrācijas numurs: 44101030999, juridiskā adrese: Noras, Amatciems, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV4101. Tālrunis: +37129190561, e‑pasts: info@amatciems.lv

 SIA JAUNMĀRAS iegūst sekojošus personu datus:

 • Personu identificējoša informācija: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, personas kods, pases vai ID kartes numurs (ja nepieciešams), bankas konta informācija (ja nepieciešams).
 • Amatciema teritorijā drošibas nolūkos un sabiedriskās kārtibas uzturēšanas nolūkos tiek veikta video novērošana.

SIA JAUNMĀRAS iegūst personas datus sekojoši:

 • Personas dati ir visi tie personas dati, kuri tiek iegūti tieši no Jums.
 • Personas dati no pieejamiem publiskajiem reģistriem, piemērām, Zemesgrāmatas, Lursoft, maksātnespējas reģistra, kredītinformācijas reģistra, ko izmantojam, piemēram, lai noformētu/izpildītu darījumu ar datu subjektu/klientu (turpmāk – Jūs).

Personas dati tiek iegūti un apstrādāti gadījumos

 • Jūs sazināties ar mums un/vai vēlaties ar SIA JAUNMĀRAS, noslēgt kādu darījumu, iegūt informāciju, saņemt pakalpojumu; un šai sadarbībai ir nepieciešami Jūsu personas dati atbilstoši likumdošanas prasībām;
 • Potenciāls darbinieks atsūta savu CV un Motivācijas vēstuli;
 • Noslēdzot ar darbinieku darba tiesiskās attiecības.

Personas dati tiek apstrādāti sekojošajiem mērķiem:

 • Lai komunicētu ar Jums;
 • Apstrādāšanu pieprasa likumdošana (līgumu noformēšana utmldz.);
 • Darījuma attiecības atļauj veikt personas datu apstrādi mērķiem, kuri nav norādīti šajā Privātuma Politikā;
 • Jūs esat devis savu piekrišanu noteiktiem personas datu apstrādes mērķiem.

Šajā Privātuma Politikā norādīto datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, jo Jūsu personas dati var tikt apstrādāti arī citiem Privātuma Politikā neminētiem mērķiem, bet tie ietilpst SIS JAUNMARAS leģitīmajās interesēs saskaņā ar VDAR un citiem normatīviem aktiem.

Personas dati var tikt izpausti:

 • SIA JAUNMARAS drīkst izpaust Jūsu personas datus citām juridiskām personām, ja tas nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai: piegādātājiem, partneriem, pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem;
 • Trešajām pusēm (balstoties uz Jūsu piekrišanu vai prasību).

Personas Datu glabāšanas

SIA JAUNMĀRAS droši glabā Jūsu personas datus Latvijas Republikā. Nekādi Jūsu personas dati netiek nosūtīti, glabāti vai jebkādā veidā apstrādāti trešajās valstīs.

SIA JAUNMĀRAS izmato atbilstošas drošības un organizatoriskās metodes un nodrošina, ka tikai darbiniekiem, kuriem ir atbilstošs pilnvarojums, ir piekļuve Jūsu personas datiem. Visi SIA JAUNMĀRAS darbinieki ir pakļauti striktai konfidencialitātes politikai.

Jūsu personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, kamēr SIA JAUNMĀRAS ar Jums vai tās darbinieku pastāv līgumiskas vai cita veida saistības, vai cits juridisks pienākums. Ar šo saistību izbeigšanos, visi Jūsu personas dati tiek atbilstoši izdzēsti, ja vien piemērojamie normatīvie tiesību akti nepieprasa savādāk un Jūsu personas datu glabāšanu pieprasa juridisks pienākums.

Jūsu personas datu aizsardzības tiesības ir:

 • pieprasīt no SIA JAUNMĀRAS kopijas ar Jūsu personas datiem. Par to var tikt prasīta samaksa.
 • prasīt, lai Jūsuprāt nepatiesa informācija par Jums, vai informācija, kura laika gaitā ir mainījusies, tiktu labota. Papildus, ja informācija ir nepilnīga, Jums ir tiesības prasīt, lai tā tiktu papildināta;
 • prasīt, lai SIA JAUNMĀRAS izdzēš visus Jūsu personas datus, kas tiek glabāti. Pastāv attiecīgi izņēmumi, kurus regulē likumdošana;
 • pieprasīt apstiprinājumu, vai SIA JAUNMĀRAS apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt informāciju par personas datiem, kas tiek apstrādati; Par to var tikt prasīta samaksa;
 • prasīt, lai SIA JAUNMĀRAS ierobežo Jūsu personas datu apstrādi. Pastāv attiecīgi izņēmumi, kurus regulē likumdošana;
 • iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa SIA JAUNMĀRAS turpināt apstrādāt Jūsu datus.
 • prasīt, lai SIA JAUNMĀRAS Jūsu personas datus nodod Jums vai kādai citai Jūsu norādītai personai vai organizācijai. Pastāv attiecīgi izņēmumi, kurus regulē likumdošana; par to var tikt prasīta samaksa.
 • Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijai, ja uzskatāt, ka SIA JAUNMĀRAS ir pārkāpusi kādu no Jūsu tiesībām personas datu apstrādes jautājumos. Vairāk varat uzzināt šeit: www.dvi.gov.lv

Ievērībai: Šī Privātuma Politika neattiecas uz citām mājas lapām, kurām varat piekļūt caur šeit norādītajām saitēm. Aicinām Jūs iepazīties ar to atbilstošajām politikām.

Ja Jūs nosūtat pieprasījumu, vai vēlaties izmantot kādu no Jūsu tiesībām attiecībā uz Jūsu personas datu aizsardzību, SIA JAUNMĀRAS ir 1 (viens) mēnesis laika sniegt Jums atbildi.
Prasības un jautājumus varat sūtīt uz: info@amatciems.lv

Profilēšana:

Ir metode, kurā tiek pielietota automatizēta lēmumu pieņemšana par datu subjektu, kurus neietekmē fiziskas personas. SIA JAUNMĀRAS nepielieto profilēšanu lēmumu pieņemšanai.

Sīkfaili (cookies)

Sīkfaili (sīkdatnes) ir nelieli teksta faili, kas, Jums apmeklējot SIA JAUNMĀRAS tīmekļvietni, tiek saglabāti Jūsu ierīcē. Šie sīkfaili savāc standarta informāciju, kura atrodas interneta log datnēs un informāciju par tīmekļvietnes visbiežāk apmeklētajām sadaļām, lai uzlabotu apmeklētāju pieredzi.

Cik ilgi sīkfaili tiek uzglabāti Jūsu ierīcē ir atkarīgs to katra sīkfaila formāta. Daži sīkfaili pazūd brīdī, kad Jūs aizverat tīmekļvietni, citi var palikt ilgāk un pazūd brīdī, kad tie tiek izdzēsti vai beidzas to darbības termiņš.

Kad apmeklējat SIA JAUNMĀRAS tīmekļvietni, informācija par Jums tiek savākta automātiski – caur sīkfailiem vai citām, līdzīgām tehnoloģijām.


Vairāk par sīkfailiem varat uzzināt šeit:
http://www.allaboutcookies.org/

Jūs varat atspējot sīkfailus savas pārlūkprogrammas iestatījumos, taču, ja daži funkcionālie sīkfaili ir atspējoti, dažas tīmekļvietnes funkcijas var būt traucētas.

Nekāda personu identificējoša informācija par SIA JAUNMĀRAS tīmekļvietnes apmeklētāju netiek savākta. SIA JAUNMĀRAS nezin, kas apmeklē SIA JAUNMĀRAS  tīmekļvietni.

Ja Jums rodas kādi jautājumi par JAUNMĀRAS veikto personas datu apstrādi, lūdzu raksiet vēstuli uz mūsu e-pasta adresi: info@amatciems.lv

SIA JAUNMĀRAS regulāri atjauno savu Privātuma Politiku un jaunās redakcijas publicē mājas lapā.
Šī Privātuma Politika pēdējo reizi atjaunota 2022. gada 01. novembrī.

Kontakti

Uzdod mums savu jautājumu,
un mēs ar Tevi sazināsimies

Piesakies ciemata apskatei

Uzdod mums savu jautājumu,
un mēs ar Tevi sazināsimies

Piesakies ciemata apskatei

anita@amatciems.lv
+371 2 9190561

"Noras", Amatciems
Drabešu pagasts,
Cēsu novads, Latvija

57.22096174394664, 25.311457793972743